انتخاب صفحه

امور عمومی

توسط | اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

کاوه مرسلی،کارشناس آی.تی

مدیر امور عمومی

شرح وظایف
  – نظارت و برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف پرسنلی نظیرمرخصیها،انتقال،ماموریتها،ترفیع و انتصاب و سایر امور مشابه
  – نظارت و رسیدگی برانجام امور تدارکاتی واحد طبق دستورالعمل های صادره با هماهنگی مسئول مافوق
 – بررسی و تائید اسناد خرید کالاها یا خدمات توسط واحد و نگهداری صورت اموال و کنترل اموال منقول و غیرمنقول واحد و ارائه گزارش لازم به مراجع ذیربط
– مراقبت در امر نگهداری و توزیع کالا و اجناس و ملزومات خریداری شده بین واحدهای تابعه و کنترل موجودی انبار و ورود و خروج اموال از واحد
 – کنترل حضور و غیاب کارکنان واحد مربوطه و تنظیم گزارش لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط
 – رسیدگی و انجام امور پرسنلی واحد از قبیل مرخصی ها،ماموریتها،انتقال،استخدام،ترفیع،اضافه کار،صدور احکام پرسنلی و سایر موارد مشابه با اطلاع و تائید مسئول مافوق
– نظارت بر انجام فرآیند سریع ثبت و توزیع و تحریر مکاتبات واحد با سایر سازمانها و واحدهای دیگر
– بررسی و نظارت لازم جهت برنامه ریزی و سرپرستی امور کارگزینی
– شرکت در جلسات،کمیسیونها و همایش های اداری،مالی و ارائه نظرات کارشناسی و گزارش لازم به مسئول مافوق
 – بررسی وتحقیق لازم جهت برآوردنیروی انسانی مورد نیاز واحد و انجام اقدامات لازم جهت تامین آنها
 – تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و اخذ گزارش لازم از نحوه عملکرد آنها و انعکاس مراتب به مسئولین ذیربط
 – پاسخگویی به مراجعین اداری و کارکنان واحد در موارد مختلف پرسنلی،اداری و مالی
 – شرکت فعال در دوره های کارآموزی،مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله
 – انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات