انتخاب صفحه

احمدگوهری،مسئول واحد روابط عمومی بطور روزانه در بیمارستان مستقر بوده و پذیرای سخنان شما شهروندان و انتقال آن به مسئولین مربوطه است