انتخاب صفحه

خبرهای کتابخانه بیمارستان

 

۱-بدنبال ارسال دستورالعمل استاندارد کتابخانه های بیمارستانی ایران از سوی وزارتخانه مکان کتابخانه جابجا شده و در مکان جدید استانداردهای ذکر شده در دستورالعمل(نور، صدا و……..)حتی الامکان لحاظ شده است.

۲-با انتقال کتابخانه مرکزی به بیمارستان قائم،کتابخانه مذکور در کتابخانه بیمارستان ادغام گردید.

۳-پرسنل بیمارستان نیز میتوانند از منابعی که متعلق به کتابخانه مرکزیست و بسیار غنی است استفاده کنند.

۴-بمناسبت هفته کتابخوانی و روز کتابدار،از کتابدار بیمارستان بوسیله ریاست محترم بیمارستان تقدیر بعمل آمد.