انتخاب صفحه
ساسان ناوخاصی

ساسان ناوخاصی

مسئول آموزش بیمارستان قائم (عج)

عضو هیات علمی- کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی

شرح وظایف:

 • مسئول آموزش بیمارستان سازوکار و برنامه مکتوب و مشخصی برای آشنایی فراگیران در رده های مختلف با محیط آموزشی، اعضاء هیات علمی، مدیریت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان و الزامات و قوانین مرتبط کشوری، ایمنی و بهداشت، رعایت حقوق بیمار، نحوه ارتباطات درون و برون سازمانی، امکانات مختلف، نحوه تکمیل پرونده بیماران، نحوه همکاری فراگیران در آموزش، شناخت استانداردهای زیست محیطی، شرح وظایف و اختیارات دانشجویان وپرستاران دارد و آنها را بطور مرتب و در فواصل مشخص اجرا می کند.
 • عضویت در کمیته های مرتبط بیمارستان (حداقل شامل: کمیته مرگ و میر و عوارض، کمیته ایمنی بیمار، کمیته اخلاق پزشکی، کمیته پایش و سنجش کیفیت می باشند).
 • نظارت بر نحوه پوشش طبق آیین نامه ای که در بیمارستان وجود دارد و تمامی فراگیران و اعضای هیئت علمی از آن مطلع بوده و به آن عمل می کنند.
 • خط مشی و روش اجرایی ارزیابی عملکرد یاددهی اعضای هیات علمی در عرصه های دانش و توانمندی های بالینی، مهارتهای فردی، رفتار حرفه ای تعیین نموده و اجرا می کند.
 • اعضای هیات علمی بیمارستان ساعات موظف حضور در بیمارستان را بر اساس مقررات جاری دانشکده علوم پزشکی مربوطه رعایت می نمایند.
 • طبق مقررات جاری وزارت متبوع؛ اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی در بیمارستان، براساس ساعات کاری موظف ، مشغول به فعالیت هستند.
 • اعضای هیات علمی پرستاری، پیراپزشکی بر اساس قرارداد با دانشکده مربوطه در بیمارستان حضور دارند.
 • مسئول واحد آموزش خط مشی و روش اجرایی خود را در خصوص نحوه پایش، میزان و کیفیت فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی تدوین نموده است.
 • وجود سازوکارهای مناسب برای توانمند سازی اعضای هیات علمی بیمارستان و پایش اثربخشی آن
 • وجود سازوکارهای تشویقی برای اعضای هیات علمی که مأموریتهای آموزشی/درمانی/پژوهشی خود را به خوبی انجام می دهند.
 • وجود برنامه برای سنجش رضایت اعضای هیات علمی از امکانات آموزشی و رفاهی
 • وجود برنامه مشخص برای سنجش رضایت فراگیران از خدمات آموزشی و رفاهی و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز
 • تامین اقامتگاه مناسب برای فراگیران با امکانات استراحت، تغذیه و دسترسی به منابع الکترونیک
 • تامین رختکن و کمد مناسب به تفکیک آقا و خانم برای فراگیران
 • وجود برنامه مناسب برای یاددهی و پایش ایمنی فراگیران در برخورد با بیماران
 • تامین تعداد کلاسهای درس، اتاقهایی برای بحثهای گروهی کوچک و سالن کنفرانس متناسب با برنامه های آموزشی در حال اجرا و تعداد فراگیران
 • بیمارستان دارای امکانات اینترنت با پهنای باند مناسب برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی می باشد.
 • در بیمارستان، فضای مطالعه متناسب با تعداد فراگیران وجود دارد.
 • رزیابی دانشجویان پرستاری با همکاری توام بیمارستان انجام می شود.
 • از برونداد و نتایج کمیته های بیمارستان و اجرای اقدامات اصلاحی و پایش آموزش فراگیران استفاده می شود.