انتخاب صفحه

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش( EDO)

اهداف اختصاصی :

 • طراحی و بهبود روشها ،فرایندهاو برنامه های آموزشی
 • توسعه کمی و کیفی آموزش اساتید و دانشجویان
 • ارتقاء شاخص‌های آموزشی و پژوهشی سیستم آموزشی
 • ارتقاء توانمندی و مهارتهای حرفه ای اساتید در زمینه های مختلف آموزش
 • تدوین و ترویج روش ها ،رویکردها و تکنولوژیهای نوین آموزشی
 • نوآوری در زمینه برنامهها، فرایند های آموزشی و درسی ، روشهای تدریس و ارزشیابی
 • ارتقاء کیفیت مشاوره و راهنمایی آموزشی و تحصیلی
 • ارتقاءکیفیت و کمیتپروژه های تحقیقاتی اساتید و دانشجویان
 • هدایت طرحها و پایان نامه های اساتید و دانشجویان به سمت پژوهشهای آموزشی
 • توسعه کیفی نظام استاد راهنما و استعدادهای درخشان
 • توسعه کیفی ارزشیابی گروههای آموزشی، اعضای هیئت علمی، و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

وظایف :

 • همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش
 • همکاری در اجرا و ارائه مشاوره درزمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای آموزشی
 • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش
 • ارائه مشاوره در حیطه های مختلففرایند یاددهی – یادگیری
 • اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشیو اعضای هیئت علمی
 • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشیدانشکده