انتخاب صفحه

اکبرپیراحمد

کارشناس بهبود کیفیت

شرح وظایف:

 1. تعیین اهداف و استراتژی های دفتر بهبود کیفیت
 2. برنامه ریزی در جهت استقرار و اجرای برنامه های بهبود کیفیت
 3. مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک، رسالت و چشم انداز بیمارستان با تیم مدیریت اجرایی و علمی بیمارستان
 4. نظارت و هماهنگی بر تدوین برنامه عملیاتی سالیانه در جهت هماهنگی و یکپارچه سازی برنامه ها
 5. تدوین، جمع آوری و پایش شاخص های کلیدی بهبود کیفیت بیمارستان
 6. ارسال گزارش نتایج پیشرفت و چالش های اجرایی برای بهبود برنامه به سازمان های بالاتر
 7. ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.
 8. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 9. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.
 10. تدوین فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
 11. تدوین خط مشی ها، فرآیندها، دستورالعمل ها و … با کمک تیم مدیریت اجرایی و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه
 12. نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان
 13. ارتقاء نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.
 14. نظارت مستمر و هماهنگی بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
 15. همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی، تشکیلات بیمارستانی و غیره
 16. نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی
 17. انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق