انتخاب صفحه
شیوا سحاب نظری

شیوا سحاب نظری

کارشناس آموزش بیمارستان قائم (عج)

کارشناس پرستاری

شرح وظایف:

 • بررسی مشکلات آموزشی، ایده پردازی و جمع آوری پیشنهادات فراگیران
 • بررسی مشکلات آموزشی، ایده پردازی و جمع آوری پیشنهادات اساتید
 • بررسی و بروزرسانی دستورالعمل ها
 • تهیه کتابچه راهنما و بروزرسانی
 • نیازسنجی آموزشی اساتید
 • نیازسنجی آموزشی فراگیران
 • برگزاری کارگاهها
 • ارتباط مستمر و هماهنگی با دفتر آموزش دانشکده
 • اطلاع رسانی آموزش ها و کارگاه ها
 • همکاری با آموزش مداوم
 • ایجاد و بروزرسانی سایت گروه های آموزشی
 • بروزرسانی اطلاعات سایت بیمارستان
 • هماهنگی با سوپروایزر آموزشی
 • هماهنگی با واحدهای توسعه تحقیقات و پژوهشی بیمارستان
 • پیگیری امورمربوط بهskill lab
 • نظارت بر نحوه پوشش طبق آیین نامه ای که در بیمارستان وجود دارد و تمامی فراگیران از آن مطلع بوده و به آن عمل می کنند.