انتخاب صفحه
شیوا سحاب نظری

شیوا سحاب نظری

کارشناس پرستاری

کارشناس پژوهش  بیمارستان قائم (عج)

شرح وظایف:

یکی از مهمترین ارکان فعالیت های مرکز درمانی  قائم (عج) بویژه در علوم پزشکی، تحقیقات و پژوهش می باشد. نقش تحقیقات در پیشرفت علوم و تکنولوژی و رفاه انسان ها بر کسی پوشیده نیست و بیمارستان ها همواره کانون سازندگی و توسعه در کشور بوده اند. دانشگاه ها وظیفه دارند که بستر و شرایط لازم  برای توسعه فردی و ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانش پژوهان و پژوهشگران را فراهم نمایند. امور پژوهشی مرکز درمانی قائم (عج)  در زمینه فرآیند های پژوهشی کارکنان، دانشجویان و اعضاء محترم هیئت علمی بیمارستان و دانشکده ( فرایند بررسی، طرحهای تحقیقاتی بیمارستان ، جمع آوری مستندات مربوط به فعالیتهای پژوهشی انجام شده در بیمارستان و ارائه گزارش و مکاتبات اداری، راهنمایی دانشجویان و اطلاع رسانی فرایند ها و امور پژوهشی به اعضا هیئت علمی، دانشجویان و کارمندان دارای مسئولیت است).