انتخاب صفحه

فوریت های پزشکی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی

۱ زیبا محمدی   کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه   مربی

۲ معصومه نجفی   کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی   مربی

۳ ساسان ناوخاصی   کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی   مربی

۴ مرضیه اصلانی  کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه   مربی

۵ معصومه رستمی   کارشناس ارشد روان پرستاری   مربی

۶ نرگس کلوندی   کارشناس ارشد بهداشت جامعه   مربی