انتخاب صفحه

در تازه ترین ارزیابی وزارت بهداشت از بیمارستان قائم درجه اعتبار بخشی بیمارستان شهرستان اسدآباد به درجه یک ارتقا پیدا کرد.