انتخاب صفحه

هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان اسداباد باهمت دانشکده علوم پزشکی اسداباد وبا استقبال پرشور اعضای نظام پزشکی در سالن اداری بیمارستان در مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵برگزار گردید