انتخاب صفحه

دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد طی حکمی دکترسجاد حیدری بهروز را باحفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشکده منصوب کرد در حکم دکتر سجاد حیدری آمده است ..نظربه تعهد حسن سوابق وشایستکی های فردی جنابعالی وباتوجه به ادغام ریاست بیمارستان ومعاونت درمان دانشکده به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد منصوب می گردید