انتخاب صفحه

به گزارش روابط عمومی بیمارستان قائم ع دکتر عفت پناه،معاون آموزشی دانشکده در ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانشجویان، فرآیند آموزشی شدن بیمارستان قائم را گام مهمی در توسعه اهداف آموزشی و بالینی دانشکده برشمرد و از همه اعضای هیئت علمی و دانشجویان همراهی با این فرآیند را خواستار شد.
در این مراسم همچنین خانم محمدی،مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی توضیحاتی را در خصوص دوره های کارورزی در عرصه به دانشجویان ارائه داد.
در ادامه معاون آموزشی بیمارستان قائم ع نیز با تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای دانشجویان به تشریح اقدامات انجام شده توسط این معاونت در طول یک ماه از آغاز فعالیت آن پرداخت.
معصومه رستمی بیان کرد: این اقدامات شامل پیاده سازی بیش از ۷۰ سنجه استاندارد بیمارستان آموزشی،تجهیز و بازسازی اتاق اساتید هیئت علمی بالینی ،بهسازی و بازسازی رختکن دانشجویان دختر و پسر، تجهیز کلاس های آموزشی و آمفی تئاتر، راه اندازی کافه تریای بوفه جهت استفاده دانشجویان و پرسنل و بازسازی کتابخانه مرکز بوده است.
در این جلسه همچنین مقررات کارآموزی و مقررات جدید ورود خروج دانشحویان و برخی فرآیند های بالینی نیز در دستور کار قرار گرفت.

جلسه توجیهی بدو ورود کارورزی و کارآموزی دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی در بیمارستان قائم ع برگزار شد.
دکتر عفت پناه،معاون آموزشی دانشکده در ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانشجویان، فرآیند آموزشی شدن بیمارستان قائم را گام مهمی در توسعه اهداف آموزشی و بالینی دانشکده برشمرد و از همه اعضای هیئت علمی و دانشجویان همراهی با این فرآیند را خواستار شد.
در این مراسم همچنین خانم محمدی،مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی توضیحاتی را در خصوص دوره های کارورزی در عرصه به دانشجویان ارائه داد.
در ادامه معاون آموزشی بیمارستان قائم ع نیز با تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای دانشجویان به تشریح اقدامات انجام شده توسط این معاونت در طول یک ماه از آغاز فعالیت آن پرداخت.
معصومه رستمی بیان کرد: این اقدامات شامل پیاده سازی بیش از ۷۰ سنجه استاندارد بیمارستان آموزشی،تجهیز و بازسازی اتاق اساتید هیئت علمی بالینی ،بهسازی و بازسازی رختکن دانشجویان دختر و پسر، تجهیز کلاس های آموزشی و آمفی تئاتر، راه اندازی کافه تریای بوفه جهت استفاده دانشجویان و پرسنل و بازسازی کتابخانه مرکز بوده است.
او همچنین از رییس،مدیر،مترون،مسئول خدمات و نیروهای تاسیسات و خدمات بعلت همکاری در انجام امورات تشکر نمود.
در این جلسه همچنین مقررات کارآموزی و مقررات جدید ورود خروج دانشحویان و برخی فرآیند های بالینی نیز در دستور کار قرار گرفت.