انتخاب صفحه

رییس بیمارستان قائم ع دردیدار با خبرنگار همدان پیام ضمن تشکر از زحمات خبرنگاران متعهددیارسیدجمال بیان کرد:در مدت کوتاه اخیر،تیم جدید مدیریت طرحهای تحولی خوبی دربیمارستان اجرایی کرده و ازطرف دیگر انتصابات بر مبنای شایسته سالاری،بدون توجه به مرزبندی جناحی را دردستور کار قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان قائم ع دکترحیدری با بیان اینکه در هفته های اخیر چند طرح خوب همانند جداسازی صندوق،نصب دستگاه کارت خوان در بخشها،استقرار بارکدخوان در اورژانس،بهسازی پارکینگ و احیاء فضای سبز در بیمارستان انجام شده است بیان کرد:در پیامهای دریافتی از مردم به وضوح رضایت همشهریان به عنوان ولی نعمتان خودراحس میکنیم که بسیار مسروربرانگیز است.
او همچنین به ظرفیت راکد پدبالگرد بیمارستان اشاره کرد و گفت:با جلسات انجام شده با دوستان اورژانس هوایی از این پس از این فضای راکد بیشتر استفاده خواهد شد.
رییس بیمارستان قائم ع در پایان ضمن تشکر از رهنمون های رییس محترم دانشکده عنوان کرد:نماینده کوشای اسدآباد نیز در این مدت همکاری بسیار خوبی در تمامی زمینه ها با ما داشته است که لازم است از ایشان تشکری ویژه داشته باشیم.