انتخاب صفحه
مسئول خدمات بیمارستان قائم ع از آغاز کاشت چمن در محوطه ی این مرکز خبر داد.
علیخانی بیان کرد:احیاء فضای سبز این مرکز در مراحل آخر قرار دارد.
او با بیان اینکه نصب فواره،کاشت گل،درخت،درختچه،روشنائی،نصب کف و تاسیسات این نقطه انجام شده است بیان کرد:کاشت چمن از مراحل نهایی فضای سبز است.
وی اضافه کرد:احیاء فضای سبز باعث بازخوردهای مثبت از سوی شهروندان شده است.