انتخاب صفحه

جلسه تقدیر از کارشناسان اتاق عمل در دفتر ریاست بیمارستان قائم ع برگزار شد.

در این جلسه که دکترزارعی،متخصص بیهوشی و حجت بهرامی طاهر،مسئول اتاق عمل حضور داشتند رییس بیمارستان ضمن عرض تبریک این روز از زحمات نیروهای این بخش مهم تقدیر نمود.

دکترحیدری با بیان اینکه بخش اعظمی از حجم کاری بیمارستان بر دوش نیروهای اتاق عمل است بیان کرد:این بخش در سیستم درمان اسدآباد دارای جایگاهی ویژه و عملکردی مطلوب است.

در پایان این جلسه با اهدای لوح از زحمات کارشناسان اتاق عمل تجلیل بعمل آمد.