انتخاب صفحه

رییس بیمارستان قائم ع در مراسم روز کتابخوانی از آمادگی این مرکز برای کمک به انتشار کتاب از طریق دانشکده خبر داد.
دکترحیدری تصریح کرد: با فعالیت کتابخانه و استقرار معاون آموزشی این روزها شاهد تحول خوبی در بخش کتاب این عنصر علم آموزی هستیم و این آمادگی را نیز داریم کمک نماییم بخش انتشارات دانشکده بیش از قبل فعال شود.
وی همچنین از برگزاری مسابقه کتابخوانی در آینده ای نزدیک در بیمارستان خبر داد.
لازم بذکر است در این مراسم که خانم رستمی،معاون آموزش بیمارستان نیز حضور داشت از زحمات آقای محمودی،کتابدار بیمارستان تحلیل بعمل آمد.