انتخاب صفحه

پس از فعالیتهای اخیر معاون درمان دانشکده صورت گرفت/تصویب ارتقا ایمنی پد بالگرد بیمارستان قائم (عج) اسدآباد در دهمین کمیته اورژانس هوایی استان

دکترمعصومی،رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: دهمین نشست کمیته اورژانس هوایی همدان تشکیل و در این نشست ارتقا ایمنی پد بالگرد بیمارستان قائم (عج) اسدآباد، همراهی ماما در ماموریت های مادران باردار و برگزاری کارگاه اورژانس هوایی در بیمارستان قلب همدان مصوب شد.
لازم به ذکر است برای شهرستان اسدآباد نیز چند پدبالگرد پیش بینی شده است که مهمترین آنها پدبالگرد گردنه و مسیر اسدآباد به کنگاور می باشد.
گفتنی ست در دوره جدید معاونت درمان دانشکده و با کمک دکترصالحی،رییس این مرکز،احیای استفاده از پد بالگرد در دستور کار قرار گرفته است.