انتخاب صفحه

با تلاشهای انجام شده و در راستای طرحهای تحولی، پارکینگ بیمارستان قائم ع در حال احیای کامل است.


پارکینگ،یک مشکل چندساله، این روزها و در حال و هوای دل انگیز پاییزی میزبان ادواتی ست که سابق بر این ترددشان در پارکینگ دور

از ذهن بود.


در این مسیر مسئولین محترم شهرداری،شورای شهر و آتش نشانی همراه ما هستند تا بهترین خدمات بشما شهروندان ارائه شود.