انتخاب صفحه

اضافه شدن یک متخصص قلب از دی ماه/ساخت بخش جدید در دستور کار

بخش قلب یکی از بخشهای مهم در هر  بیمارستان و هر شهری ست.
افزایش بیماریهای قلبی در عصر امروز، نیاز مبرم به تجهیزات و سیستم درمانی قلب را بر هر سیستم درمانی واجب میکند.
بیمارستان قائم ع بعنوان تنها بیمارستان دیارسیدجمال که این روزها تحولات عمیق و مثبتی در همه ی سطوح را تجربه میکند برای بخش قلب بسته و برنامه ویژه ای را تهیه کرده است که رئوس این برنامه در ادامه گزارش،بطور اختصار بیان می‌شود.

اضافه شدن یک متخصص جدید قلب
 از روزهای ابتدایی دی ماه یک متخصص جدید قلب به بیمارستان اضافه میشود تا جمع پزشکان این تخصص به سه برسد.
این اقدام در جهت سهولت کار شما شهروندان انجام شده و دسترسی شما به پزشکان محترم قلب را تسهیل می کند.

ساخت بخش جدید CCU پس از افتتاح ICU
 ساخت بخش جدید CCU نیز از هفته های آتی و پس از افتتاح بخش ICU در دستور کار قرار خواهد گرفت تا شهروندان بجز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشند.
با این اوصاف باید گفت در راستای #طرحهای_تحولی بخش قلب بیمارستان دچار یک دگرگونی مثبت خواهدشد تا در این عرصه اتکا به سیستم درمانی شهر خودمان بیش از قبل پررنگتر شود.