انتخاب صفحه

تهیه ی غذای سالم یکی ازوظائف مهم در هر مرکز درمانی است.
آشپزخانه ی بیمارستان قائم ع با نظارت روزانه و شاید ساعتی توسط کارشناسان،وظیفه پخت غذای بیماران،دانشجویان و نیروها را بر عهده دارد.
نظارت بر آشپزخانه از طرف سه کارشناس مستقر در بیمارستان،متشکل از کارشناسان دامپزشکی،تغذیه و بهداشت محیط بطور مرتب انجام می شود تا کوچکترین مشکلی در تهیه غذا رخ ندهد.
علاوه بر این در دوره فعلی مدیریت، جیره خشکِ با کیفیت توسط بیمارستان خریداری و در اختیار آشپزخانه و پیمانکار قرار داده میشود تا غذا با ملزوماتی مناسب پخته شود.
تغییرمنو نیز یکی از اقدامات دیگر در روزهای اخیر است که رضایت مراجعین را در پی داشته که اکثر بیماران در نظرسنجی های روزانه ی بیمارستان رضایت خود از این مهم را اعلام کرده اند.
اغراق نیست اگر بگوییم هیچ رستورانی در اسدآباد به اندازه آشپزخانه بیمارستان روزانه مورد نظارت کارشناسان قرار نمی گیرد.