انتخاب صفحه

ارتوپد بعنوان یکی از مهمترین مشکلات درمانی اسدآباد سالهاست مردم را آزار میدهد.
نبود پزشک،اعزام به همدان و عدم انجام برخی عملها تنها بخشی از چالشهای ارتوپد در این سالها بوده است.
مدتی است اخباری خوب و امیدبخش از ارتوپد در اسدآباد به گوش می رسد و این سوال در ذهن برخی شهروندانی که موضوع را دنبال می کنند ایجاد شده است که آیا مشکل ارتوپد در این شهر مرتفع میشود؟
در جواب این سوال باید گفت تمام تلاش معاونت درمان دانشکده بعنوان متولی این موضوع ، جذب متخصصین توانمند و همراه است که این اتفاق هم اکنون افتاده و در هفته های گذشته با حضور دکتررضایی و عملکرد خوب وی،اعتراضات تاحد زیادی کاهش یافته است.
در قسمت دیگری از فعالیتهای انجام شده، ارتوپدی جدید تا چند روز دیگر به اسدآباد اضافه خواهد شد تا تقریبا بیمارستان در همه ی روزها دارای ارتوپد باشد.
معاونت درمان اما در جهت رفاه بیشتر شما شهروندان به دو ارتوپد نیز راضی نبوده و مکاتبات را جهت جذب ارتوپد سوم آغاز کرده که در این مسیر نیز توفیقات خوبی حاصل شده است. جزییات جذب ارتوپد سوم جهت اطلاع شما همشهریان طی روزهای آینده رسانه ای می گردد،امید داریم روند جذب این پزشک نیز هرچه سریعتر انجام شده و مشکل حل گردد.