انتخاب صفحه

ریاست و نیروهای بیمارستان قائم ع با حضور در پارک شهیدمدنی از خانواده شهیدترابی استقبال کردند.

در این مراسم که با حضور خانواده و همرزمان شهیدترابی برگزار شد پدر و خواهر این شهیدارجمند پس از سی و شش سال عزیز خود را یافتند.