انتخاب صفحه

جلسه دکترحیدری،رییس بیمارستان قائم ع با مهندس شیرمحمدی،کارشناس حوزه گردشگری برگزار شد.
در این جلسه دکترحیدری با اشاره به طرحهای تحولی بیان کرد:در راستای افزایش رفاه نیروهای این مرکز ،ایجاذ تمهیداتی برای گردشگری نیروها در دستور کار قرار گرفته است .
او بیان کرد:روحیه کادردرمان و نیروهای پشتیبانی در ایام کرونا بسیار تحلیل رفته و این اقدام ، اتفاقی مناسب برای تجدید قوای این عزیزان است.