انتخاب صفحه

مدیربیمارستان قائم ع در کمیته تجهیزات عملکرد واحد تجهیزات را مطلوب توصیف کرد.
مجتبی مرادی عنوان کرد:امروز و در مرکزدرمانی قائم ع خدمات گوناگون و متنوعی به مردم خوب اسدآباد و شهرهای اطراف ارائه میشود که این مهم میطلبد یک برنامه خوب و اصولی در رابطه با نگهداشت صحیح تجهیزات تدوین شود مضاف بر اینکه کنترل مرتب تجهیزات هم اکنون توسط کارشناسان مرتبط انجام میشود.
او با بیان اینکه آموزش مداوم به نیروهای درمانی و پشتیبانی در راستای استفاده صحیح و انجام نکات نگهداری کمک می کند عمر تجهیزات بیشتر و در نتیجه ، خدماتی مطلوبتر به مراجعین ارائه شود.