انتخاب صفحه

کمیته ی مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان قائم ع به ریاست مجتبی مرادی،مدیر این مرکز برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات قبل مقرر شد پرونده های بیمارستان امیرالمومنین ع تبدیل به سیستمی شده و مقدمات برای ۲۴ ساعت شدن ترخیص نیز انجام شود تا کار شهروندان راحتتر شود.
آموزش ترخیص به نیروهای پذیرش نیز بزودی آغاز خواهد شد.
مدیربیمارستان در این جلسه بر اهمیت انجام مصوبات این کمیته تاکید کرد.