انتخاب صفحه

جلسه RCA با حضور اعضا در دفتر ریاست تشکیل شد.

در این جلسه در رابطه با پرونده یکی از بیماران که پس از سزارین دچار عارضه و بستری در بخش ICU شده بود تبادل نظر و مقرر شد ازین پس و برای جلوگیری از اتفاقات مشابه ویزیت متخصص قلب برای مادران پرخطر باردار در هفته ۲۸ حاملگی انجام شود.