انتخاب صفحه

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان قائم ع به ریاست مجتبی مرادی،مدیر این مرکز برگزار شد.
در این جلسه درباره ۲۴ساعته شدن ترخیص، شاخص‌های آماری بحث و تبادل نظر شد.