انتخاب صفحه

کلاس بهداشت مواد با تدریس آقای مهندس چگینی برگزار شد.

کلاس بهداشت مواد با تدریس آقای مهندس چگینی، کارشناس بهداشت مواد غذایی معاونت بهداشتی و پیگیری سوپروایزر آموزشی و کارشناس بهداشت محیط بیمارستان برگزار گردید.
در این کلاس،راه های آلوده شدن غذاها،روش های نگهداری از آن ها و اصول مبارزه با میکروب ها و عوامل بیماری زا آموزش داده شد.
برگزاری مرتب این کلاس باعث می شود از بیماری هایی که در اثر مصرف غذاهای آلوده ایجاد می شوند مثل انواع مسمومیت ها،بیماری های انگلی و …. پیشگیری کنیم.