انتخاب صفحه

کمیته بهداشت محیط بیمارستان قائم ع برگزار شد.

در این کمیته مواردی همچون امحای کاشتنی های ارتوپدی،ایجاد سیکل بسته جهت جلوگیری از دور ریز بخار آب اتوکلاوهای بیمارستان و کاهش مصرف آب،خرید تجهیزات پخت و پز برای آشپزخانه،تدوین برنامه نظافت و چک لیست خدمات در راستای ارتقای شاخص بهداشتی بیمارستان بحث و درباره آن تبادل نظر شد.