انتخاب صفحه

ریاست بیمارستان قائم (عج)

.

معرفی

 

دکتر قاسم طهماسبی چاللو

سرپرست بیمارستان

متولد ۱۳۴۹ تهران

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترای تخصصی طب اورژانس و بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی

سوابق شغلی

پزشک و مسول فنی درمانگاه شهید مقدم شهرستان ری به مدت ۷ سال

رئیس صندوق بیمه سلامت روستاییان کشور به مدت ۶ سال

مدیر امور بیمه و قراردادهای درمانی بیمارستان ایرانی دبی به مدت چهار و نیم  سال

فعالیت پزشکی به مدت ۱۲ سال در اورژانس بیمارستان های بین المللی در خارج از کشور

شرح وظایف

 1. پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

 2. بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)

 3. جلب همکاریهای برون سازمان

 4. پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

 5. مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

 6. نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء

 7. هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

 8. ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان

 9. اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

 10. پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

 11. مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان

 12. انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

 13. نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

 14. نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

 15. نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

 16. کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

 17. انتصاب و عزل کارکنان

 18. شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

 19. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق