انتخاب صفحه

♻️ جلسه هماهنگی در خصوص اجرای طرح دارویار و بررسی دستورالعمل تخصیص ارز ترجیحی دارو و هماهنگی با شرکت پشتیبان his و بررسی تغییرات به ریاست دکتر طهماسبی ریاست بیمارستان و با حضور مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان و دیگر اعضاء تشکیل شد.