انتخاب صفحه

معرفی بیمارستان قائم (عج)

چشم انداز، رسالت و ارزش:

 

رسالت (Mission) 

خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی با کیفیت با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد به منظور ارتقاء سطح سلامت جمعیت منطقه

چشم انداز (Vision)

برآنیم که در ده سال آینده جزء ۵ بیمارستان برتر استان در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی باشیم

ارزش ها (Values)

حفظ کرامت انسانی

صداقت و پاسخگویی

ارتقای مستمر کیفیت

احترام به قوانین و مقررات

تاریخچه:

 

بیمارستان قائم (عج) در زمینی به مساحت ۴۰۱۳۳ مترمربع و زیربنای تقریبی ۱۸۰۰۰ مترمربع با ۳ طبقه می باشد. این بیمارستان از ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ با هدف ارائه خدمات مناسب در اکثر رشته های پزشکی آغاز به کار نمود. مدیران، پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان که مجموعاً خانواده بیمارستان قائم(عج) نامیده می شوند. این بیمارستان دارای ۱۴۱ تخت مصوب میباشد و دارای بخش های  بالینی اورژانس، ICU، CCU، دیالیز، جراحی عمومی، بخش زنان، بخش زایمان و مامایی، اتاق عمل جنرال، بخش اطفال، بخش نوزادان، بخش داخلی، بخش قلب و واحد های پارکلینکی شامل: آزمایشگاه، داروخانه، MRI، CT scan، رادیولوژی و آندوسکوپی می باشد. مرکز درمانی قائم (عج) علاوه بر خدمات درمانی یک مرکز آموزشی است که آموزش را از سطوح کارشناسی پرستاری و کاردانی فوریت های پزشکی برعهده دارد. مرکز درمانی قائم (عج) اصل ارتقاء رضامندی بیماران و مراجعین را محور کار خویش قرار داده و تا به امروز در مسیر اجرای این اصول تلاش مستمر داشته اند.

 

چارت سازمانی:

برای دانلود فایل نمودار سازمانی بیمارستان اینجا کلیک کنید.

منشور حقوق بیمار:

محور اول:  دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

 • شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.
 • بر پایه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد.
 • فارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.
 • بر اساس دانش روز باشد.
 • مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.
 • توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.
 • مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد.
 • به همراه تأمین کلیه امکانات رفاهی، پایه و ضروری به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های غیر ضروری باشد.
 • توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.
 • در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.
 • با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.
 • در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تأمین هزینه ی آن صورت گیرد. در موارد غیر فوری (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد.
 • در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس)، درصورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.
 • در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد، با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیاز های روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد. بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد. ( احتضار به وضعیت بیماری غیر قابل علاج و غیر قابل برگشت اطلاق می شود که مرگ قریب الوقوع اجتناب ناپذیر است).

 

 

محور دوم: اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

۲-۱) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

۲-۱-۱) مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش

۲-۱-۲) ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

۲-۱-۳) نام، مسئولیت و رتبه ی حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آن ها با یکدیگر

۲-۱-۴) روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه ی اطلاعات تأثیرگذار در روند تصمیم گیری بیمار

۲-۱-۵) نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان

۲-۱-۶) کلیه ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.

۲-۱-۷) ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان

۲-۲) نحوه ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد:

۲-۲-۱) اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر اینکه: تأخیر در شروع درمان به واسطه ی ارائه ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد. (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود). بیمار علی رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر اینکه عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد.

۲-۲-۲) بیمار می تواند به کلیه ی تصاویر اطلاعات ثبت شده در پرونده ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

 

محور سوم: حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه ی بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

۳-۱) محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره ی موارد ذیل می باشد:

۳-۱-۱) انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط

۳-۱-۲) انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

۳-۱-۳) شرکت یا عدم شرکت در پژوهش های زیستی با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تأ ثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت ندارد.

۳-۱-۴) قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

۳-۱-۵) اعلام نظر قبلی بیمار درمورد اقدامات درمانی آنی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد ثبت و بعنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده ی جایگزین بیمار قرار گیرد.

۳-۲) شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد:

۳-۲-۱) انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع باشد.

۳-۲-۲) پس از ارائه ی اطلاعات زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

 

محور چهارم: ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

۴-۱) رعایت اصل رازداری راجع به کلیه ی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.

۴-۲) در کلیه ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظور کلیه ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.

۴-۳) فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

۴-۴) بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد.

محور پنجم: دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

۵-۱) هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.

۵-۲) بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.

۵-۳) خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.

 

منشور حقوق کارمندان:

 

از آنجائی که توفیق خدمت به بیماران و دردمندان و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان  از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خدوم و با انگیزه می باشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاری که شبانه روز در خدمت بیماران می باشند منشور حقوق کارکنان و پرسنل بیمارستان به شرح ذیل تهیه گردید که در کنار منشور حقوق بیماران در کلیه مراکز درمانی  شهرستان اسد آباد نصب گردد تا با رعایت آن خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد حق در این منشور به معنی اختیار توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند

۱ پرسنل بیمارستان حق دارند در قبال اراِئه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند

۲ پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اصول علمی و دستور العمل های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمات و روش های درمانی اقدام نمایند

۳ پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند

۴ پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یا همراهان در امان باشند

۵ پرسنل بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود امتناع نمایند

۶ پرسنل بیمارستان حق دارند بر اساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و بر اساس قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند

۷ پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین کارکنان ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان برخوردار شوند

۸ پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار میگیرند برخوردار شوند

۹ پرسنل بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعمل ها و روش های نوین درمانی و آئین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان میباشد در چار چوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.