انتخاب صفحه

مژگان دلفانی،سوپروایزرآموزش

سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

۱-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)

۲-تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود )

۳- اولویت بندی نیازهای آموزشی

۴- تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

۵-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

۶- تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

۷- تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

۸- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

۹- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

۱۰- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

۱۱- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

۱۲- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی

۱۳- همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

۱۴- همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش

۱۵- همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

۱۶- ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و…)

۱۷- همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی

۱۸- هدایت وآموزش کارکنان در راستای :

الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی

ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

۱۹- هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط