انتخاب صفحه

🔰 جلسه ستاد معاونت درمان با مدیریت بیمارستان حضرت قائم(عج)

♻️ مرتضی جعفری رئیس اداره تشخیصی درمانی، امید کریمی مسئول امور آزمایشگاههای معاونت درمان، معصومه عقیقی شریف و امید بشیری در این جلسه حضور داشتند