انتخاب صفحه

این بیمارستان دارای یک کلینیک تخصصی است که بطور روزانه و در تخصصهای گوناگون به مراجعین ارائه خدمت می نماید