انتخاب صفحه

دورنما

توسط | مهر ۱۰, ۱۴۰۰

 

برآنیم تا سه سال آینده در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی جز پنج بیمارستان برتر استان باشیم