انتخاب صفحه

صندوق دریافت و فرم رسیدگی به شکایات در نقاط پراکنده ی بیمارستان تعبیه شده و آقای بهروز سلیمانی،مسئول رسیدگی به شکایات بطور روزانه شکایات را مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد