انتخاب صفحه

صندوق دریافت و فرم رسیدگی به شکایات در نقاط پراکنده ی بیمارستان تعبیه شده و آقای مصطفی کریمی مسئول رسیدگی به شکایات به صورت  شکایات را مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد