انتخاب صفحه

ساعت ملاقات بیماران از 14 تا 16 در بخشهای عادی بوده و بخشهای ویژه ملاقات ندارد