انتخاب صفحه

ساعت ملاقات بیماران از ۱۴ تا ۱۶ در بخشهای عادی بوده و بخشهای ویژه ملاقات ندارد