انتخاب صفحه

مژگان دلفانی،سوپروایزرآموزش

سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)

2-تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود )

3- اولویت بندی نیازهای آموزشی

4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

6- تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

7- تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

11- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

12- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی

13- همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

14- همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش

15- همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16- ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و…)

17- همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18- هدایت وآموزش کارکنان در راستای :

الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی

ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

19- هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط