انتخاب صفحه

بهنام رسولی،کارشناس برق

مسئول واحد بحران

شرح وظایف

– بررسی و تعیین بحران و بلایای محتمل در منطقه

  • تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا
  • تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده
  • نظارت بر انجام وظایف مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران
  • فعال سازی برنامه در زمان بحران
  • نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی ، مانور آتش نشانی و تخلیه
  • نظارت بر آموزش کامل کارکنان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه مربوطه