انتخاب صفحه

زهرا نجفی

مترون

شرح وظایف

۱- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان

۲- گردآوری اطلاعات از :

– مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان

– مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

– منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات

۳- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

۴- تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دارز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین حفظ و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط

۵- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

۶- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و ….)

۷- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

۸- تدوین و اجرای برنامه های اموش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

۹- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

۱۰- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

۱۱- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

۱۲- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز

۱۳- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری

۱۴- مشارکت در طرح های پژوهشی