انتخاب صفحه

معصومه زیوری

مسئول امور اداری

نظارت برانجام کارهای کارگزینی مانند مرخصی  ، ترفیعات ،بازنشستگی ، ……برابرقوانین ومقررات استخدامی

نظارت برکارهای دفتری وارسال ومراسلات ستاد ومراکز تابعه

بررسی نامه های تهیه شده وامضای آنها

شرکت در کمیسون ها ونشت های مربوطه