انتخاب صفحه

نادرمرادی،مسئول امین اموال

شرح وظایف

 • رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانباردار
 •   تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا
 •   کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی
 •    صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال
 •    کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم۱۶ هنگام جابجایی کالاهای تحویلی
 •  تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم
 •    به روز آوری فرم های ۱۶،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار
 •    تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ
 •    ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی بیمارستان
 • پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه
 • ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده
 • تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال بیمارستان
 • تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال بیمارستان
 • تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال بیمارستان