انتخاب صفحه

میناسلیمانی

کارشناس بهداشت حرفه ای

– تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

– پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

– تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

– تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

– تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

– ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

– شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

– بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

– نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

– نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل