انتخاب صفحه

مریم مرادی

کارشناس بهداشت محیط

نظارت بر سلامت آب آشامیدنی بیمارستان

نظارت بر ایمنی وبهداشت مواد غذایی بیمارستان

نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها

نظارت بر گندزدایی سطوح وتجهیزات

نظارت بر بهداشت دستها

نظارت بر مبارزه با ناقلین

نظارت بر سمپاشی

نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان

عضویت در کمیته های شهرستانی

عضویت در کمیته های داخلی بیمارستان