انتخاب صفحه

 

امین نجفی

مسئول تجهیزات پزشکی

 1. شرح وظایف
 2. نظارت بر تعمیرات دستگاه­ها و تجهیزات پزشکی
 3. مدیریت چرخه خرید، نصب و راه اندازی: نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی و نظارت بر نصب و راه اندازی دستگاه­ها
 4. اقتصادسنجی تجهیزات پزشکی
 5. نظارت بر نحوه توزيع تجهيزات پزشكي بين بخش­ها
 6. تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی و ثبت در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی طبق فرمت ارائه شده از طرف اداره تجهیزات پزشکی و بروزرسانی شناسنامه ­ها
 7. انجام امور مربوط به آموزش پرسنل در خصوص نحوه ي كاربري تجهيزات
 8. نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی شامل قرارداد خرید، دمو، سرویس و نگهداری تجهیزات
 9. بازدید دوره­ای از دستگاه های موجود در مرکز (نگهداری پیشگیرانه)
 10. هماهنگی و نظارت بر کنترل کیفی سالانه تجهیزات پزشکی
 11. عضویت و حضور در کمیته تجهیزات پزشکی
 12. مستندسازی و نگهداری اطلاعات جهت حفظ سوابق و دسترسی به آن­ها شامل اطلاعات مربوط به سولبق تعمیرات، نگهداری پیشگیرانه، کنترل کیفی و کالیبراسیون، کاتالوگ­ها و دستورالعمل­های مربوط به کاربری تجهیزات پزشکی
 13. نظارت بر نحوه اسقاط تجهیزات پزشکی
 14. هماهنگی لازم جهت گذراندن دوره­های کارورزی دانشجویان رشته­ی مهندسی پزشکی
 15. شرکت در دوره های مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی­های شغلی
 16. ارتباط با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی