انتخاب صفحه

سعید اسفندیاری

کارشناس تغذیه

شرح وظايف مسئول بخش تغذيه

1 . تعامل و هماهنگی با مدیریت بیمارستان جهت ارتقاء کیفیت خدمات بخش تغذیه

2 . تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه با همکاری سایرکارشناسان و مشاورین تغذیه بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

3 . همکاری و هماهنگی با کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه با شرکت در نشست های دوره ای و جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و مشارکت در پیاده سازی طرح های قابل اجرا در بیمارستان

4 . انجام امور محوله مرتبط شغلی از طرف کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه

5 . ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه و یکساله به واحد تغذیه معاونت درمان دانشگاه،

6 . پیگیری مشکلات اعلام شده توسط کارشناس تغذیه معاونت و یا ناظرین وزارت بهداشت طی بازدید های دوره ای و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت رفع آن ها با همکاری مراجع ذیربط

7 . تشکیل کمیته تغذیه و برگزاری جلسات منظم طرح و بررسی مشکلات موجود و افزایش هماهنگی و همکاری اعضاء تیم درمان )پزشکان، مدیریت خدمات پرستاری و مشاورین و کارشناسان تغذیه( در اجرای برنامه های تغذیه بالینی در موضوعات مربوطه

8 . حضور فعال و موثر در کمیته بهبود کیفیت بیمارستان جهت ارتقاء و ساماندهی خدمات تغذیه بیمارستان

9 . شرکت در جلسات مناقصه و نظارت بر عقد قرارداد های غذا از جهت رعایت ضوابط بخش تغذیه توسط پیمانکار )در موارد واگذاری خدمات(

10 . آگاهی، تسلط کامل و آموزش برنامه اعتبار بخشی، استانداردها و فرآیندهای خدمات غذایی و سایر دستورالعمل های ذیربط به کارکنان واحد

11 . اجرای برنامه اعتباربخشی واحد تغذیه بیمارستان با همکاری کارشناسان مدیریت خدمات غذایی و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

12 . پیگیری رفع نواقص سنجه ها در اعتبار بخشی دوره های گذشته با کمک مشاورین و کارشناسان تغذیه

13 . مدیریت، سرپرستی، نظارت، ارزیابی کیفی – دوره ای فعالیت های واحد خدمات غذایی و واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و تقسیم وظایف کارکنان تحت سرپرستی

14 . برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش تغذیه منطبق با استانداردهای نیروی انسانی و تلاش جهت تامین نیروی انسانی لازم و کافی برای بیمارستان ازطریق مراجع ذیربط