انتخاب صفحه

معرفی مسئول

بهزاد سنجری نادر

شرح وظایف

  • ثبت دقیق کلیه مکاتبات و نامه های اداری در دفتر اندیکاتور و شماره گذاری آنها
  • تایپ کلیه نامه های واحد با دستور رئیس بیمارستان
  • تایپ  مأموریتهای پرسنل با دستور رئیس بیمارستان
  • آماده کردن نامه های صادره جهت ارسال به پست
  • توزیع نامه های وارده و صادره کپی کردن نامه و توزیع نامه های واحد
  • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
  • کسب دستور العمل های لازم برنامه کار از رئیس مربوطه
  • ثبت و نگداری برگه های مرخصی نیروهای شرکتی و پیام آور
  • بایگانی کلیه مکاتبات اداری وارده
  • ثبت کلیه مکاتبات اداری در دفتر اندیکس و شماره گذاری آنها