انتخاب صفحه

طاهره فروغ

مسئول درآمد

شرح وظایف واحد درآمد

۱- ثبت ، نظارت وپیگیری بر تهیه وتنظیم اسناد وصورتحساب های ارسالی به موسسات طرف قرار داد
۲-ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر وصول مطالبات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد
۳-ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر رفع مشکلات کسورات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد
۴-ثبت ، نظارت وپیگیری بر تهیه وتنظیم اسناد وصورتحساب های ارسالی به معاونت سلامت وزارت بابت مصدومین ترافیکی ،مصدومین غیر ترافیکی ،نیازمندان ،بیماران سرطانی ، بیماران خاص ،بیماران روانی ،بیماران سوختگی و
۵-ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسالی به معاونت سلامت از طریف ردیفهای متمرکز وزارتی

۶-جمع آوری درآمدهای وصولی وانتقال آن به حساب درآمد خزانه
۷-درخواست وجه درآمدهای ارسال شده به خزانه وانتقال آن به حساب پرداخت قابل برداشت درآمدهای اختصاصی دانشگاه
۸-جمع آوری درآمدهای وصولی خانه های سازمانی وابلاغ آن به مدیریت بودجه
۹-جمع آوری درامدهای وصولی خانه های سازمانی وانتقال آن به حساب خانه های سازمانی خزانه
۱۰-درخواست وجه درآمد خانه های سازمانی وانتقال آن به حساب پرداخت برداشت خانه های سازمانی
۱۱-ثبت وکنترل ماهیانه وضعیت جذب درآمدهای اختصاصی با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه های پیشنهادی وتهیه گزارش آماری تحلیلی
۱۲-درخواست افتتاح حساب درآمدی غیر قابل برداشت جهت ستاد دانشگاه وکلیه واحدهای تابعه درآمدزا براساس ماهیت فعالیت مرکز درآمد (درمانی،دارویی،بهداشتی ،آموزشی)
۱۳-هماهنگی وتدوین برنامه های زمانبندی با خزانه جهت انتقال درآمدهای دانشگاه به حساب های درآمدی خزانه در دوره های معین
۱۴-نظارت و کنترل بر صورتحسابهای بانکی درآمدی حساب های ستاد دانشگاه
۱۵-نظارت وکنترل بر صورتحسابهای بانکی درآمدی واحدهای تابعه
۱۶-برآورد وپیشنهاد چاپ قبوض درمانی ونظارت بر چاپ قبوض وتوزیع آن
۱۷-هماهنگی وپیگیری با مقامات دانشگاه در خصوص جایگزین نمودن نرم افزار پذیرش صندوق در مراکز بهداشتی ، درمانی وحذف فروش قبوض درمانی